Zásady ochrany osobních údajů

Společnost SMART FLAT s.r.o. je mladá, ale prosperující společnost s působením prozatím jen na českém trhu, ovšem s mezinárodní klientelou. V každé oblasti našeho působení se řídíme elementárními principy, kterými jsou zákonnost, transparentnost a v neposlední řade korektnost našeho jednání vůči klientům, obchodním partnerům, orgánům veřejné správy a samozřejmě i zaměstnancům. Tyto hodnoty v nejvyšší možné míře ctíme i ve vztahu k ochraně osobních údajů našich klientů a věříme, že nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně soukromí (dále jen GDPR) naši filozofii ještě utvrdí.

Názvy, se kterými se na této stránce můžete setkat:

 • Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“): Cílem zásad, kterými se řídíme, je uceleně, přehledně a srozumitelně informovat o všech podstatných okolnostech zpracování osobních údajů
 • Společnost: Pokud v textu uvádíme termín „Společnost“ máme namysli naši firmu SMART FLAT s.r.o.
 • Subjekt údajů (klient): Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či bývalý (ztracený) zákazník); za potenciálního zákazníka považujeme také návštěvníka našich webových stránek nebo našeho zákaznického centra a také jakékoliv jiné subjekty údajů
 • Osobní údaj: Všechny informace o identifikovaném nebo identifikovatelném klientovi
 • Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč zpracováváme osobní údaje našich klientů. Konáme tak pouze v případě, kdy stanoveného účelu nelze dosáhnout jiným způsobem
 • Správce: Takový subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, který plní určité úkoly spojené se zpracováním osobních údajů za správce

Informace, které byste měli vědět, než nám poskytnete své osobní údaje

 • Kdo bude správcem Vašich osobních údajů:
  • SMART FLAT s.r.o., IČO: 06760660, se sídlem Slezská 2219/130, 130 00 Praha – Vinohrady (později jen „SMART FLAT“)
 • Jaké jsou kontaktní údaje správce:
  Veškeré vaše otázky, týkající se zpracovávání vašich osobních údajů můžete adresovat na společnost sídlo společnosti, případně telefonicky: 720 542 040, e-mail: gdpr@smartflat.cz
 • Jaké jsou účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování:
  Zásadním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění mezi námi uzavřené smlouvy, kdy právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který stanovuje, že zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů.
  Dalšími účely zpracování jsou zejména:

  • zpracování osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu, který potřebujeme především v situacích, kdy bychom Vám rádi nabídli naše služby
  • oprávněné zájmy správce – za tímto účelem zpracováváme především osobní údaje v souvislosti s výkonem našich práv (např. přímý marketing našich produktů a služeb našim zákazníkům, vymáhání pohledávek, záznamy z kamerových systémů vedené za účelem zajištění naší bezpečnosti i bezpečnosti našich zákazníků v našich objektech)
 • Souhlas udělujete
  Pokud nám vyjádříte svou důvěru a udělíte nám souhlas se zpracováním osobních údajů, udělíte je společnosti, s níž smlouvu či jiný obdobný právní vztah uzavíráte i spolupracujícím společnostem:

  • SMART FLAT  s.r.o., IČO: 06760660, se sídlem Slezská 2219/130, 130 00 Praha – Vinohrady
  • HELIOS CONSULTING s.r.o., IČO: 0148036, se sídlem Jiřinková 1392/23, 106 00 Praha 10, zpracovatel účetnictví společnosti SMART FLAT s.r.o.
 • Možnosti, jak souhlas odvolat

Zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je vždy dobrovolné a můžete se na začátku anebo kdykoli v průběhu zpracování Vašich osobních údajů rozhodnout, zdali nám souhlas udělíte, ponecháte, či odvoláte. Odvolání souhlasu proveďte prostřednictvím kontaktních údajů dle čl. 2. těchto zásad.

Odkud získáváme vaše osobní údaje a proč je potřebujeme

 • přímo od klientů v rámci jednání o uzavření smlouvy, s dalšími aktualizacemi či doplněním v průběhu plnění smlouvy; vždy se dozvíte o tom, kdy je poskytnutí Vašich osobních údajů pro nás nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné
 • v omezené míře také z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů veřejné správy nebo na základě zvláštních právních předpisů
 • ze záznamů kamerových systémů umístěných v našich prostorech, v nichž podnikáme; účelem zpracování těchto záznamů je výhradně zajištění bezpečnosti a ochrany našeho majetku, zaměstnanců, zákazníků a dalších osob vstupujících do těchto objektů a na základě těchto záznamů nedochází ke ztotožňování zákazníků; tyto záznamy z kamerových systémů jsou využívány pouze za tímto účelem, archivovány po nezbytně nutnou dobu a mohou být předány výhradně orgánům činným v trestním řízení za účelem provedení vyšetřování; o umístění kamerových systémů budete vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru
 • ze záznamů komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonického či elektronického kontaktu
 • z evidence návštěv prostor, v nichž podnikáme; účelem zpracování těchto záznamů je výhradně zajištění bezpečnosti a ochrany našeho majetku, zaměstnanců, zákazníků a dalších osob vstupujících do těchto objektů a tyto záznamy se archivují po nezbytně nutnou dobu a mohou být předány výhradně orgánům činným v trestním řízení za účelem provedení vyšetřování
 • na základě návštěvy internetových stránek naší společnosti

Jakým způsobem jsou moje osobní údaje zpracovávány včetně specifikace automatizovaného zpracování a komu mohou být předány?

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především automatizovaně v našem informačních systému, ale i manuálně.
 • Vaše osobní údaje nejsou předávány bez Vašeho souhlasu jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb. Vámi udělený souhlas se vztahuje výhradně společnostem uvedených výše. Vaše osobní údaje také nepředáváme do třetích zemí.

Jaká máte jako klient práva ve vztahu k ochraně mých osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a ochraně Vašeho soukromí i soukromí všech našich zákazníků věnujeme maximální pozornost. Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy vztahující se k ochraně Vašich osobních údajů či Vám být k dispozici za účelem uplatnění Vašich práv, která souvisejí s osobními údaji. Těmito právy jsou:

 • Právo na přístup k osobním údajům:
  máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů; můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány; máte také právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
 • Právo na opravu osobních údajů:
  pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, na Vaši žádost provedeme jejich aktualizaci či doplnění́;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
  pokud k němu dochází na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve zpracování pokračovali; námitku můžete podat rovněž proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo proti profilování Vašich osobních údajů, pokud se týká tohoto přímého marketingu; v těchto případech Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tyto účely zpracovávat;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • zpracování Vašich osobních údajů je podle Vás nepřesné, nebo dokonce protiprávní, ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů;
  • některé Vámi vybrané osobní údaje by ve Vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou Vašich práv;
  • jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:
  který jste nám dobrovolně poskytl, a to kdykoli, jakýmkoli z dále uvedených kontaktních kanálů; odvolání souhlasu je možné pouze do budoucna, zpracování Vašich osobních údajů po dobu platnosti souhlasu je zákonné;
 • Právo na přenositelnost osobních údajů:
  v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělil, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty způsobem a v konkrétní podobě, na které se dohodneme; půjde však o běžně používaný, strukturovaný a strojově čitelný formát, který Vám umožní předat tyto údaje jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete rovněž žádat, abychom Vaše osobní údaje v těchto případech předali rovněž přímo jinému správci;
 • Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut:
  toto právo můžete uplatnit v těchto případech:

  • odvolal jste souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem nebo právem Evropské unie; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva stanovuje GDPR);
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
  máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Co musíte udělat pro uplatnění svých práv

V souvislosti s uplatněním vašich práv bychom Vás rádi požádali, abyste se při jejich uplatnění dostatečným způsobem identifikoval. Toto opatření je nezbytné, neboť jako správce jsme povinni vaše osobní údaje chránit a nemůžeme riskovat jejich zpřístupnění neoprávněné osobě. Pokud budete vyzván k dodatečné identifikaci, nečiníme tak proto, abychom vám ztěžovali přístup k Vašim osobním údajům, ale naopak proto, abychom zajistili ochranu vašich dat před zneužitím neoprávněnou osobou.

Jednání na základě zastoupení – v případě, že se při uplatnění práv necháte zastupovat, můžete tak činit na základě plné moci; pokud budete požadovat uplatnění práva na přenositelnost, pak budeme nuceni požadovat úředně ověřenou plnou moc.

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete využít jednu z možností uvedených výše.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůta se však v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí může prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme však vždy informovat způsobem, kterým uplatníte své právo, nebo který si sami zvolíte.

Závěr

Ochrana osobních údajů našich klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou. Novou směrnici GDPR jsme aplikovali řádně a svědomitě.

Věříme, že tato stránka získala vaši důvěru a můžete s klidným svědomím odeslat dotaz/poptávku/rezervaci do naší společnosti.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme na webu

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše komentáře?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.